Władysław Ogrodziński

Year:
2000

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Urodził się 2 czerwca 1918 r. w Dolinie k/Stanisławowa na Pokuciu. Przed wojną pracował w PAU w Krakowie, po wojnie ukończył studia historyczne i podjął pracę w PAN w Krakowie.

W 1945 r. Władysław Ogrodziński na stałe przeniósł się do Olsztyna, by podjąć pracę w Stacji Naukowo-Badawczej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 1957-1968 był kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki w Olsztynie. Był współzałożycielem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, w 1963 r. został jego sekretarzem generalnym, następnie dyrektorem. W latach 1970-1983 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Aktywnie włączył się w społeczną działalność popularyzującą dzieje historyczne i kulturowe Warmii i Mazur. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oraz „Rocznika Olsztyńskiego”. Jako historyk i działacz społeczny interesował się także kulturą i sztuką ludową regionu. Posiadał znaczący dorobek naukowy i literacki. Opublikował 477 artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Był inicjatorem gromadzenia pamiątek polskości na terenie Warmii i Mazur. Do jego najważniejszych przedsięwzięć wspomagających zachowanie i dokumentowanie tradycyjnej kultury ludowej należy inicjatywa wydania oraz zaopatrzenia wstępem 40. Tomu Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga „Mazury Pruskie”, opracowanie i wydanie „Kiermasów na Warmii” autorstwa W. Barczewskiego oraz publikacja z rękopisów  „Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. [Gustawa Gizewiusza] ”. Władysław Ogrodziński jest także autorem licznych zbiorów i opracowań obrzędów, pieśni i poezji ludowej, z których najważniejsze to: „Strzępy obyczaju weselnego na Warmii” (1950), w „Ojczyźnie Kiermasów na Warmii” (1954), „O mecenat ludowy”, (1957), „Józef Weinert  ze Stanisławowa, ostatni świątkarz naWarmii” (1958), „Świątki na wymianę” ( 1958), „Warmia i Mazury” (1962). Był inicjatorem scenariuszy wystaw etnograficznych i autorem katalogów ekspozycji. Współorganizował z „Cepelią” konkursy na współczesną sztukę ludową Warmii i Mazur.

Władysław Ogrodziński zmarł w 2012 r.

 

Barbara Zagórna-Tężycka