Zespół Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga w Poznaniu

Year:
1993

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Wielkopolskie, Poznań

Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (DWOK) utworzona została na podstawie uchwały Rady Państwa nr 45/60 z 13 lipca 1960 r. w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego z zadaniem opracowania i opublikowania całości spuścizny Oskara Kolberga, obejmującej zbiór ponad 35000 tekstów pieśni, prawie 27000 zapisów nutowych oraz olbrzymią liczbę innych zapisów folklorystycznych i etnograficznych.

Redakcja DWOK jest wydzieloną placówką Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i od 1962 r. działa w Poznaniu. Zatrudnia kilkuosobowy zespół filologów, etnografów i muzykologów oraz współpracuje ze specjalistami z innych nauk humanistycznych.

Nad pracami Redakcji pieczę naukową sprawuje Komitet Redakcyjny (Rada Naukowa). W latach 1962-1976 Komitetowi przewodniczył prof. Julian Krzyżanowski, od 1976 r. prof. Gerard Labuda. Redaktorem Naczelnym do 1987 r. był prof. Józef Burszta.

Prace rozpoczęto od wznowienia prawie niedostępnych tomów 1-36, wydanych w XIX i XX wieku przez Kolberga i jego następców, równocześnie przystępując do opracowywania olbrzymiego archiwum Kolberga, zawierającego głównie materiały rękopiśmienne i druki. Materiały te w burzliwych latach ostatniego stulecia, prawie całkowicie przemieszane, wymagały uporządkowania, sprawdzenia, opracowania naukowego i edytorskiego.

/red.M.P./

 

http://www.oskarkolberg.pl/page.php/1/show/20/