Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Year:
2003

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Opolskie, Opole

Muzeum Wsi Opolskiej zostało utworzone w 1961 roku. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i popularyzacja zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego. Prace związane z budową ekspozycji stałej rozpoczęto w 1965 roku, a pięć lat później udostępniono muzeum zwiedzającym.

Zabytki zgromadzone w opolskim skansenie stanowią ilustrację warunków bytowych ludności wiejskiej zamieszkującej tereny nad Odrą w okresie od XVIII do początków XX wieku. Zasadniczą część kolekcji tworzą przeniesione do muzeum i odbudowane obiekty architektury wiejskiej. Najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarskie. Uzupełniają je zabytki techniki wiejskiej oraz użyteczności publicznej. Równolegle do prac konserwatorsko-budowlanych stworzono kolekcję muzealiów z zakresu kultury materialnej. Obejmuje ona przedmioty charakterystyczne dla gospodarki rolniczej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców wsi opolskiej. Zabytki te stanowią wyposażenie dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych udostępnionych do zwiedzania.

Odbudowane na terenie muzeum budynki i zagrody stanowią stałą ekspozycję. Uzupełniają ją wystawy czasowe poświęcone wybranym dziedzinom tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej regionu. Oprócz wystaw zmiennych, towarzyszących dorocznym konkursom i plenerom plastycznym, przygotowywane są ekspozycje omawiające wybrane zagadnienia m.in.: „Wielkie pranie”, „O szyciu prawie wszystko”, „Stanisław Majewski – artysta ludowy”.

Muzeum Wsi Opolskiej zajmuje się także popularyzacją dawnej i współczesnej kultury ludowej oraz folkloru. Służą temu imprezy plenerowe, festyny, wystawy problemowe i konkursy. Muzeum podejmuje też działania na rzecz zachowania tych elementów kultury duchowej i społecznej, które do dziś świadczą o specyfice i odrębności śląskiej kultury ludowej. Instytucja dokumentuje również pracę i osiągnięcia twórców ludowych, rękodzielników i warsztatów rzemieślniczych, zespołów folklorystycznych oraz grup obrzędowych.

Upowszechnianie i popularyzacja tradycyjnej kultury ludowej oraz ochrona jej regionalnych przejawów realizowane są poprzez organizowanie widowisk obrzędowych i imprez plenerowych, pokazów rzemiosł i przeprowadzanie lekcji muzealnych dla młodzieży szkolnej. Imprezy folklorystyczne zwiększają atrakcyjność muzealnej oferty dla zwiedzających i przybliżają im wybrane elementy śląskiej kultury tradycyjnej, głównie w zakresie folkloru i sztuki ludowej.

Ważną formą działalności muzeum są konkursy o zasięgu wojewódzkim, ukierunkowane na różne dziedziny twórczości ludowej. Spośród wielu akcji o takim charakterze na szczególną uwagę zasługują realizowane cyklicznie konkursy współczesnej twórczości ludowej w zakresie plastyki i rzemiosła artystycznego, zdobienia jaj wielkanocnych, wykonywania koron i wieńców żniwnych oraz konkursy plastyczne dla młodzieży szkolnej pod nazwą „Majówka w skansenie”. Pozytywnym efektem tych działań jest utrwalenie i rozwój ludowej plastyki obrzędowej.

Realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu program naukowo-badawczy, dokumentacyjny i konserwatorski oraz przedsięwzięcia popularyzujące kulturę ludową Śląska Opolskiego zostały wyróżnione tytułem i odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie” i „Za zasługi dla miasta Opola”.

/red.K.M./

 

http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/